Вести и актуелности

Удружење Младих пољопривредника Србије недавно је министру упутило допис у коме смо тражили да бодовна листа буде јавна у чему смо и успели....

Удружење Младих пољопривредника Србије је 27. септембра у Јагодини за своје чланове одржало информативно-едукативну трибину. Члановима удружења представљене су новости у пољопривреди, али и у самом удружењу. Одржана трибина имала је за циљ и активно учествовање чланова, који би својим искуством, коментарима и сугестијама указали...

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овом уредбом остварују: 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник; 3) правно лице, и то: (1) земљорадничка задруга; (2) микро или мало правно лице....

Често нам се пољопривредници обраћају са једним, како нам се чини све већим проблемом у нашој пољопривреди. То је уступање земље на коришћење али без икаквог склопљеног уговора. Проблем који најчешће утиче на несклапање уговора је нерегулисан имовинско правни однос....

Овим правилником су прописани услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за куповину новог трактора, обрасци захтева кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику. Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима...