ЗЕЛЕНИ ИНКУБАТОР – “СНАЖНО ЗЕЛЕНО”

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА –

ЕУ СТАНДАРДНО ОДГОВОРНО

Београдска отворена школа у сарадњи са Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине спроводи трогодишњи пројекат „Зелени инкубатор”,који има за циљ да оснажи капацитете организација цивилног друштва које се баве питањима заштите животне средине.

У оквиру програма подршке „Снажно зелено“ Млади пољопривредници Србије (МПС) у сарадњи са Центром за савремену едукацију и комуникацију (ЦСЕK) отпочели су са реализацијом пројекта “Иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно одговорно”.

Овај пројекат има за циљ да информише и едукује пољопривредне произвођаче о процесу уклањања опасног отпада, насталог након третирања биљних култура, док би као продукт рада радних група био сачињен предлог за имплементацију података и процедура у вези амбалазног отпада од средстава за заститу биљ, који би требао да буде део Локалног плана управљања отпадом за територију града Јагодине за период 2020-2030 године.

Главне активности пројекта усмерене су на едукацији и информисање пољопривредних произвођача, путем јавих сервиса информисања, друштвених мрежа и уз помоћ едукативних видео материјала, брошура и флајера дељених на едукативним трибинама, што би све скупа утицало на промену става и понашања по питању адекватног поступања са амбалазним отпадом и начин његовог безбедног складиштења све до преузимања истог, од стране овлашћених оператера.

Пројектом је планирано организовање едукативних трибина под називом “Утицај амбалажног отпада, неутрошених пестициде и неутрошених раствора пестициде на животну средину и обрадиво земљиште” и директно укључивање пољопривредника у овакве облике едукације.

У раду радних групе биће укључени пољопривредни произвођачи, представници комуналних служби, пољопривредне саветодавне стручне службе, овлашћени оператери, пољопривредне апотеке, градска управу за заштиту животне средине, еколошка инспекција града Јагодине, еколошка удружења и сви остали који делују у области пољопривреде и екологије.

Такође, до краја 2020. и почетком 2021. године, биће органозовано неколико радних група вођених супервизором, које ће радити на израда предлога мера за локални план управљања отпадом на територији града Јагодине.

Очекивани резултати пројекта:

1. Унапређена процедура управљања опасним отпадом насталим употребом пестицида и осталих средстава која се користе за третман биља у пољопривредној производњи,кроз дефинисане моделе прикупљања, транспорта, складиштења и даљег управљања.

2. Доведени овлашћени оператери за сакупљање амбалажног отпада неутрошених пестициде и неутрошених раствора пестициде и одређена места за његово адекватно складиштење до самог преузимања.

3. Kреиран предлог који би био уврштен у Локални план управљања отпадом на територији града Јагодине, за период 2020-2030 године.

ОНЛАЈН САВЕТНИК

Укључи се!

Информативно-едукативни видео материјали

ЗАШТИТНА ОПРЕМА И ПРАВИЛНО ЗБРИЊАВАЊЕ АМБАЛАЖЕ ОД СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Овај видео представља демонстрацију прописаног поступка, са циљем олакшавања разумевања кроз визуелизацију, како би корисници средстава за заштиту биља, без недоумица применили поступак правилног збрињавања амбалаже од ових средстава.
Правилником о садржини декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља („Службени гласник РС“ бр. 21/12, 89/14 и 97/15) прописано је руковање испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља – чланом 12., описује се поступак испирања.

OДРЖАНА ПРВА ИНФОРМАТИВНО-ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА

У великој Сали Поморавског округа, у суботу 31.10.2020. године, одржана је информативно-едукативна трибина под називом „Утицај амбалажног отпада, неутрошених пестицида и неутрошених раствора пестицида на животну средину и обрадиво земљиште“, са циљем да информише и едукује пољопривредне произвођаче о правилном поступању са отпадом, насталог након третирања биљних култура.

Посетиоци трибине су имали прилику да науче доста нових ствари на ову тему и да реше неке недоумице у вези документације потребне за конкурисање за подстицајна средства која даје Европска унија, захтевајући еколошки одговорно понашање по питању управљања овом врстом опасног отпада.

СТАВОВИ И ПОНАШАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПО ПИТАЊУ МЕРА ЗАШТИТЕ И ПРИМЕНЕ ПЕСТИЦИДА

Како еколошке проблеме виде млади пољопривредници, које су то највеће препреке у решавању ових проблема и како и на који начин треба приближити овај проблем и предочити извесне опасности које могу да настану?
Овоме говори Младен Минић, председника удружења „Млади пољопривредници Србије“ који живи и ради у селу Секурич и обрађује преко 20 хектара земље

ОПАСНОСТИ КОЈЕ НАСТАЈУ УСЛЕД НЕАДЕКВАТНОГ УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ ОД ПЕСТИЦИДА

Овај видео има за циљ да упозори на опасности које настају услед неправилог коришћења средстава за заштиту биља како по људе , тако и по животиње и животну средину. Такође указује се и на последице које настају услед неадекватног збрињавања амбалаже – ризике попут загађивања земљишта, подземних и површинских вода, чиме се даље угрожавају гајени плодови, здравље и безбедност људи и животиња.

Пројекат су подржали

Пројекат спроводе

Пројекат “иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега су искључиво одговорни Млади пољопривредници Србије.