ИПАРД

НОВЕ измене услова за конкурсе за ИПАРД фондове у 2019. години!

Током периода конкурисања врше се измене ИПАРД услова конкурса у Србији да би се омогућило да што већи број газдинстава може учествовати и тако поспешити свој развој и повећати продуктивност.

 

Влада Србије донела је закључак којим се усваја Програм о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014-2020. Неке од измена односе се на испуњеност националних стандарда, на услове који се тичу површина земљишта напочетку, односно крају инвестиције, а омогућени су и додатни прихватљиви трошкови у ИПАРД пројектима.

 

На пољопривредним газдинствима до 15 хектара у сектору воће и поврће ће се проверавати само испуњеност минималних националних стандарда и то само у воћњацима и повртњацима, а не на целом пољопривредном газдинству. У осталим секторима овај услов је непромењен – гледаће се да ли се национални стандарди примењују на целом газдинству. Наиме, ако неко конкурише за механизацију или било коју другу инвестицију као произвођач житарица или уљарица, а има и сточарску производњу, цело газдинство мораће да испуњава прописане стандарде. Измене ИПАРД услова конкурса.

 

 

Што се тиче површина

, пољопривредна газдинства неће морати да имају на почетку инвестиције минимум 2 ха под бобичастим и јагодастим воћем, односно минимум 5 ха под осталим воћем, већ на крају инвестиције. Једино воћари који буду хтели да граде хладњаче, овај услов морају испуњавати на почетку инвестиције.

 

 

Када је у питању повртарска производња

, до сада је услов за конкурисање био 3 до 50 ха поврћа на отвореном, а сада је 3 до 100 ха. Велика новина за воћаре је то што је уведена и нова инвестициона подршка у виду садница. Наиме, саднице воћа досад нису биле прихватљив трошак у овом програму али изменама је омогућено пољопривредницима да добију повраћај и за набавку садног материјала.

 

 

У сектору меса

, за инвестиције у физичку имовину као што су изградња и / или реконструкција складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака, као и за инвестирање у производњу

 

 

енергије из обновљивих извора, пољопривредна газдинства морају имати на почетку инвестиције капацитет објекта већи од 1.000 грла говеда и/или већи од 1.000 оваца и/ или коза и/или већи од 400 крмача и/ или већи од 10.000 свиња и/или већи од 50.000 бројлера по турнусу.

 

 

За Меру 7-

Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања, подносилац захтева мораће да докаже да у тренутку подношења захтева за одобравање пројекта, односно захтева за одобравање исплате нема неизмирених пореза или обавеза за социјално осигурање према држави. Претходно је подносилац пријаве морао да докаже да нема неизмирених обавеза само у тренутку подношења захтева за исплату.

 

Измене ИПАРД УСЛОВА

 

Специфични критеријуми прихватљивости, максималан капацитет броја лежајева биће ограничен до 30 лежајева по регистрованом кориснику. Прихватљиви су трошкови за инвестицију у обновљиве изворе енергије (изградња инсталација и опремање), само за сопствене потребе. У току 2019. године очекује се још јавних позива за четири мере и то

 

: