Moрaтoриjум нa пoљoприврeднe крeдитe збoг лoшe гoдинe

Moрaтoриjум нa пoљoприврeднe крeдитe збoг лoшe гoдинe

Народна банка Србије је седници Извршног одобра усвојила прописе којима је омогућен репрограм пољопривредних кредита. Дужницима банке и даваоцима финансијског лизинга из области пољопривреде омогућен је репрограм постојећих обавеза, што значи да се ти дужници могу определити да им се измиривање обавеза по основу главнице одложи у периоду од најмање шест до 12 месеци, а у зависности од сопственог избора трајања грејс периода у оквиру репрограма, саопштила је НБС.

Рок отплате кредита, односно уговора о лизингу се у том случају продужава на начин да износ ануитета (периодичне обавезе која би се плаћала по истеку грејс периода), утврђен у моменту одобравања репрограма, не буде већи у односу на тај износ у периоду пре примене репрограма, а у току трајања грејс периода ти дужници ће плаћати искључиво уговорену камату.

У складу са својом устаљеном праксом превентивне и благовремене реакције на све потенцијалне изазове из међународног и домаћег окружења, а полазећи од економске ситуације у којој су се нашли поједини пољопривредни произвођачи, као и стратешког значаја пољопривредне производње за грађане и привреду, НБС је усвојила Одлуку о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње. Централна банка усвојила је и Одлуку о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пласмана по основу лизинга пољопривредних машина и опреме у условима отежане пољопривредне производње.

Репрограм је омогућен пољопривредницима који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава у смислу закона којим се уређују пољопривреда и рурални развој: физичком лицу које је носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у смислу закона којим се уређује пољопривреда и рурални развој, предузетнику и правном лицу.

И то о земљорадничкој задрузи са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих пољопривредних газдинстава уписаних у Регистар, као и о другом правном лицу разврстаном у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство. Имајући у виду намеру да се подршка пружи дужницима који су највише погођени актуелном ситуацијом отежаних услова пољопривредне производње, право на репрограм оствариваће дужници који на дан 31. маја 2022. године.

Они који нису у доцњи дужој од 90 дана по било којој обавези према банци односно даваоцу лизинга на коју се репрограм примењује, при чему нису у статусу неизмирења обавеза у тој банци, те се његова потраживања не сматрају проблематичним кредитом, односно проблематичним потраживањем у смислу прописа НБС. Захтев за репрограм дужник може поднети банци, односно даваоцу лизинга у пословним просторијама банке/даваоца лизинга, електронским путем или поштом, најкасније до 30. априла 2023. године.

Детаљније информације у вези са применом ових олакшица, а које укључују и репрезентативни пример, банке су дужне да објаве на почетној страни своје интернет презентације и у својим пословним просторијама – у року од пет радних дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Банке одобравају репрограм дужнику у року од 30 дана од дана пријема захтева. Конкретан модел олакшица је пажљиво одмерен након интензивне комуникације Народне банке Србије са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и са пословним банкама и представља најоптималније решење за превазилажење потенцијалних потешкоћа у отплати обавеза дужника пољопривредника који су погођени актуелном ситуацијом.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде изразило је спремност да у оквирима својих надлежности, између осталог и прилагођавањем постојећих програма подршке и субвенција пољопривредних кредита, подржи реализацију донетих мера.

НБС очекује од банака, као и потенцијалних корисника ових регулаторних могућности, да на одговоран и транспарентан начин поступају приликом њихове примене, посебно имајући у виду значај који пољопривредни произвођачи имају за целокупан привредни систем, али и значај који банке имају за финансирање њиховог развоја.