Ј А В Н И П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА КРОЗ ПОДРШКУ ПОДИЗАЊА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВИНОВЕ ЛОЗЕ У 2020. ГОДИНИ

Ј А В Н И П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА КРОЗ ПОДРШКУ ПОДИЗАЊА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВИНОВЕ ЛОЗЕ У 2020. ГОДИНИ

Захтев за одобравање права на подстицаје за подизање вишегодишњих производних засада винове лозе у 2020. години, подноси се у периоду од 6. јула до 19. августа 2020. године, закључно.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада јесу подстицаји за:

  1. анализу земљиштa;
  2. израду виноградарског пројекта;
  3. припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу;
  4. набавку садница винове лозе;
  5. набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима (у даљем тексту: набавка наслона, односно коља).

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
  2. предузетник;
  3. правно лице, и то:

 

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга,

(3) задужбина,

(4) средња школа,

(5) научноистраживачка организација,

(6) манастир и црква.

Услови за остваривање права на подстицаје

Подносилац остварује право на подстицаје, ако:

 • je уписанo у Виноградарски регистар;
 • је површина производног засада који је предмет захтева минимум 0,1 хектара;
 • је члан удружења за заштиту ознаке географског порекла, осим за виноградарске рејоне за која удружења нису основана;
 • инвестицијa која је предмет подстицаја није започета пре последњег квартала 2019. године, осим за трошкове припреме земљиштa, анализе земљишта и авансног плаћања садног материјала који могу да настану од 1. јануара 2019. године;
 • за производне засаде који су већи од 1 ha, има виноградарски пројекат оверен од стране удружења, односно оверен од стране Савеза винара и виноградара Србије за рејоне за које није основано удружење;
 • је густина садње:

 

(1) од 3.000 до 6.000 садница по хектару, за винске сорте винове лозе,

(2) од 3.000 до 4.500 садница по хектару, за стоне сорте винове лозе,

(3) од 7.000 до 10.000 садница по хектару, за домаће и одомаћене сорте винове лозе гајене са традиционалним узгојним облицима;

 • су катастарске парцеле у својини подносица или ако на тим парцелама има право закупа, односно право коришћења на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, овереног код надлежног органа и закљученог са физичким лицем, министарством надлежним за послове пољопривреде црквом или манастиром на период од најмање седам година, рачунајући годину од које се остварује право на подстицаје;
 • ако је процес комасације завршен за оне производне засаде који се налазе на катастарским парцелама који су обухваћени процесом комасације;
 • се производни засад винове лозе налази у виногорју, односно за интерспецијес хибриде у виноградарском рејону и није у депресијама, мочварним пределима, долинама река и сличним локалитетима неповољним за гајење винове лозе и ако је намењен производњи грожђа за производњу квалитетног вина са географским пореклом, односно регионалног вина за интерспецијес хибриде;
 • су препоручене сорте винове лозе (основне рејониране сорте), односно дозвољене (допунске рејониране сорте) за гајење у датом виногорју за производни засад, а за интерспецијес хибриде да су препоручене (основне рејониране сорте), односно дозвољене (допунске рејониране сорте) за гајење у датом виноградарском региону за производни засад;
 • за инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 • је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
 • добављач и подносилац захтева за остваривање права на подстицаје не представљају повезана лица.

 

Подстицаји се утврђују у износу од 60 % од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја по врсти поједине мере јесу:

  1. за анализу земљишта – 200.000 динара;
  2. за израду виноградарског пројекта – 1.000.000 динара;
  3. за припрему земљишта – 20.000.000 динара;
  4. за набавку садница – 30.000.000 динара;
  5. за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе.

Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

Аутор текста стручни сарадник Слађана Радовић