Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина у 2020. Години

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина у 2020. Години

Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина за 2020. годину, подноси се у периоду од 6. јула до 19. августа 2020. године, закључно.

Предмет подстицаја складу са овим Јавним позивом и Правилником јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње вина.

Трошкови који се односе на грађење и/или доградњу објекта винарије сматрају се прихватљивим до износа од 60.000 динара по квадратном метру предметног објекта. Трошкови који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију постојећег објекта сматрају се прихватљивим до износа од 35.000 динара по квадратном метру предметног објекта.

Трошкови који се односе на изградњу објекта винарије прихватљиви су до укупно 1.000 m² бруто грађевинске површине објеката, а трошкови изградње дегустационе сале прихватљиви су до 30% укупне површине ових објеката.

Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и трошкове који су у потпуности реализовани у периоду од 1. септембра 2019. године, као и за оне који буду реализовани под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова, а за опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и у периоду од 1. јануара 2018. године, па до истека рока одређеног решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова.

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  1. предузетник;
  2. привредно друштво;
  3. земљорадничка задруга;
  4. задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

 

Услови за остваривање права на подстицаје

Лице остварује право на подстицаје, ако:

 • у Регистру има уписано грожђе винских сорти у складу са шифарником биљне производње
 • је произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар;
 • је члан удружења прозвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла, које има израђен елаборат на основу којег се установљава ознака географског порекла, односно признају ознаке за вина са географским пореклом, односно ако има потврду националне асоцијације удружења произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла да испуњава основне услове за производњу вина са ознаком географског порекла, ако за виноградарски рејон у коме се налазе парцеле под грожђем није регистровано удружење прозвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла;
 • има техничко-технолошки пројекат винарије који садржи и утврђени укупни максимални годишњи капацитет производње вина, за инвестиције чија вредност прелази 3.000.000 динара;
 • се винарија која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје налази у руралном подручју;
 • укупни максимални годишњи капацитет производње вина подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје не прелази 20.000 литара
 • нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 • је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
 • реализација инвестиције која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, није започета пре 1. септембра 2019. године, односно ако реализација општег трошка који је предмет захтева није започета пре 1. јануара 2018. године;
 • добављач, односно извођач радова и подносилац захтева за остваривање права на подстицаје не представљају повезана лица;
 • за инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима.

 

Лице које испуњава напред наведене услове остварује право на подстицаје за прихватљиве инвестиције које нису реализоване до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје и ако:

 • има предрачун за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина, односно набавку материјала и извођење радова на објекту винарије, односно општи трошак;
 • је катастарска парцела на којој се гради нови објекат винарије у власништву подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје, односно ако је постојећи објекат винарије на коме се врши реконструкција, доградња, адаптација и санација, у власништву подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје;
 • за објекат винарије који је предмет инвестиције у изградњу има пројекат за грађевинску дозволу и/или пројекат за извођење радова, са предмером и предрачуном радова као и грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова;
 • за инвестиције у набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина користи објекат винарије по основу права својине или по основу права закупа, односно права коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, с тим да ако објекат винарије користи по основу права закупа, односно коришћења исти нема уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;
 • прихватљиве инвестиције и трошкове реализује под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се одобрава коришћење подстицаја и у том року Управи достави прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције;
 • се у року одређеним решењем којим се одобрава коришћење подстицаја упише у Винарски регистар, у складу са законом којим се уређује вино

 

Подстицаји се утврђују у износу од 60 % од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност,

Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:

 • за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;
 • за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина – 10.000.000 динара;
 • за опште трошкове – 1.000.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

Аутор текста стручни сарадник Слађана Радовић