КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

<НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ>

 

ПРАВО НА СРЕДСТВА И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СРЕДСТВА

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2020. години може да оствари:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2) научноистраживачка организација: факултет и институт,

3) установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде коју је основала Република Србија,

4) привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство,

5) предузетник,

6) земљорадничка задруга.

Подносилац пријаве има  право на средства за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2020. години, може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Подносилац пријаве право на средства може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем у смислу овог Конкурса.

Максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СВИ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ ДОСТАВЉАЈУ НА КОНКУРС

Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:

   1. Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве;
   2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2020. години, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве;
   3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:

а) потврду о извршеном налогу за пренос или извод који су оверени од стране пословне банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања или,

б) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом;

   1. Отпремницу потписану од стране подносиоца пријаве;
   2. Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву продавца да предметна опрема не подлеже гаранцији;
   3. Изјаве пољопривредника, односно одговорног лица које су саставни део обрасца пријаве;
   4. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

Документација наведена под редним бројевима од 1. до 6. се доставља у оригиналу или се достављају оверене фотокопије ових докумената у складу са законом.

ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог Конкурса представља набавка нове опреме за наводњавање, и то:

 • пумпе, агрегата за пумпу (на дизел, бензински и електропогон), фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капајућих трака, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центар пивота, резервоара и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање;
 • за потребе изградње бунара: бунарска цев, филтерска бунарска цев.

Напомена: сва опрема која је предмет остваривања права на средства мора да буде у функцији наводњавања парцела пријављених на Обрасцу пријаве.

Пријава на Конкурс подноси се закључно са 6.07.2020. године.

<ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА>

ПРАВО НА СРЕДСТВА И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СРЕДСТВА

Подносилац пријаве право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар у активном статусу, ако је уписао у Регистар парцелу која је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој треба да се врши ископ/бушење бунара у функцији наводњавања и власник је те парцеле.

Подносилац пријаве право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за ископ бушење бунара ако поднесе једну пријаву која се односи на ископ/бушење једног бунара у функцији наводњавања.

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 180.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА НА КОНКУРС

Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:

 1. Читко попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву на катастарској парцели на којој треба да се врши ископ/бушење бунара не старији од 3 месеца од дана подношења пријаве;
 3. Предрачун издат у 2020. години са роком важења од најмање 90 дана од дана подношења пријаве Управи, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме која се монтира са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови код ископа/бушења бунара исказују у дужним метрима);

Напомена: Корисник средстава са којим Управа закључи уговор о коришћењу средстава ће бити у обавези да достави коначан рачун који ће садржати спецификацију по врстама опреме и врстама радова идентичну спецификацији достављеној на предрачуну са доказом да је платио инвестицију у целости, док ће друга права и преузете обавезе бити утврђене закључењем уговора између Корисника средстава и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 1. Изјаву пољопривредника оверену у складу са законом да под кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара бити одговорно изведена обезбеђивањем свих потребних дозвола које су прописане материјалним законима којима се уређује изградња бунара у функцији наводњавања, као и да се пријава односи на изградњу новог бунара;
 2. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

Документација наведена под редним бројем 1. и редним бројевима од 3. до 5. се доставља у оригиналу.

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део обрасца пријаве о томе да ли ће документе наведене под тачком 2. и 5. прибавити сам или ће Управа по службеној дужности од надлежног органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Прихватљива инвестициона улагања у смислу Конкурса за ископ/бушење бунара у 2020. години су:

 • земљани радови на ископу/бушењу бунара,
 • радови који отпочињу након закључења уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Пријава на Конкурс подноси се закључно са 6.07.2020. године.