UVOĐENJE TEHNOLOGIJE U GOVEDARSKOJ PROIZVODNJI NOVI ZNAČAJNI KORAK KA SIGURNOJ PROIZVODNJI

UVOĐENJE TEHNOLOGIJE U GOVEDARSKOJ PROIZVODNJI NOVI ZNAČAJNI KORAK KA SIGURNOJ PROIZVODNJI

Shodno zahtevima tehnoloških dostignuća, već decenijama se postavlja pitanje šta i kako je pravilno u postupcima koje čovek sprovodi u proizvodnji i tehnologiji proizvodnje. Svako se na svom gazdinstvu snalazi onako kako najbolje ume i zna, ili kako je u određenom trenutku u mogućnosti. Česte improvizacije mogu dovesti do iznenađujuće dobrih ali i do iznenađujuće loših ili čak letalnih rezultata i ishoda u proizvodnji. Otuda potreba da se tehnološki minimumi donesu i sprovode , kako bi se gubici sveli na minimum, a obezbedili optimalni uslovi za maksimalne rezultate. Da sumiramo- bolje je sprovoditi i lošu tehnologiju, nego nikakvu!

U ovoj epizodi tekstova, biće sveobuhvatno opisana tehnologija proizvodnje mleka, odgoj svih kategorija životinja po fazama proizvodnje u vezanim sistemima, jer su ona još uvek najzastupljenija u Srbiji. Trudiću se da tekst prilagodim, kako bi ga svi razumeli, te će oni koji su u materiji moći da ponove ono što su naučili, a oni koji nisu do sada znali , moći će da nauče. Krenućemo od tehnologije teljenja, a zatim se pozabaviti najznačajnijim kategorijama na farmi a to su visokosteone životinje i novorođene životinje. Ovaj tekst će se baviti njihovim smeštajem, a naredni njihovom ishranom.

 

Uvođenje krava u porodilište:

 • prevod se vrši nedeljno i evidentira se u svesku teljenja
 • krave se u porodilište prevode 14 dana pred teljenje ulaskom u tranzicioni period
 • sa kravom se prenosi i njena tabla
 • kravi se mora potvrditi identifikacija i mora se istimariti pre uvođenja u porodilište
 • ležište se mora pripremiti.

 

Priprema ležišta i vezova:

 • pre ulaska i posle odlaska krave iz porodilišta ležište i vez se moraju detaljno očistiti, oprati i dezinfikovati
 • lanci se peru hemikalijama koje ne nagrizaju metal, a samo ležište se posipa hidratisanim krečom
 • ležište treba „odmoriti“ najmanje 2 dana
 • neposredno pred uvođenje krave, treba staviti dovoljno suve i čiste prostirke.

 

Održavanje opreme za porođaj:

 • sva oprema se mora stalno održavati čistom u posebnoj prostoriji
 • neposredno pred teljenje mora se izvršiti njeno pranje i dezinfekcija
 • posle upotrebe mora se očistiti, oprati i dezinfikovati i vratiti na svoje mesto.

 

Porođaj krava:

 • pre nego što počne porođaj treba ukloniti stajnjak i dodati novu slamu ukoliko je potrebno
 • pripremiti opremu za porođaj
 • izvrštiti porođaj ukoliko teče normalno, u suprotnom hitno pozvati veterinara
 • tele odmah podići za zadnje noge, osloboditi ga ovojnica i istimariti i staviti ga u kontakt sa majkom
 • teletu odmah staviti oko vrata pločicu sa upisanim datumom teljenja, brojem majke i polom.

 

Muža porodilja:

 • porodilja se treba pomusti neposredno posle teljenja (najkasnije 1 sat po teljenju)
 • muža se vrši u kantu
 • pre muže, vime treba oprati, dezinfikovati i osušiti papirnim ubrusom.  treba obrisati bazu vimena i sise
 • ručno pomusti iz svake četvrti po par mlazeva mleka na podlogu (mleko se ne sme prosipati po prostirci i u kanal za izdjubravanje )
 • staviti aparat za mužu i izvršiti mužu
 • izvršiti dezinfekciju vimena hemijom namenjenom za to umakanjem svake sise ponaosob

 

Napajanje teleta kolostrumom:

 • napajanje se vrši iz kante ili cuclom (bolje je cuclom)
 • cucla ili kanta moraju biti čisti
 • tele se napaja majčinim kolostrumom najkasnije 1 sat posle rođenja i to najmanje 2 litre, a kolostrum mora biti na temperaturi majčinog tela u trenutku davanja
 • ukoliko je kolostrum neispravan daje se kolostrum krave koja se otelila pre majke teleta
 • posle napajanja kanta ili cucla se moraju oprati i pripremiti za sledeće napajanje
 • drugo napajanje teleta je u roku 5-8 sati sa takođe minimum 2lit.

 

Evidentiranje teljenja:

 • vrši se u svesku teljenja koja se mora voditi na gazdinstvu ili na farmi
 • evidentira se datum teljenja, rezultat (1-muško, 2-žensko, 3-muški blizanci, 4-ženski blizanci, 5-raznoplolni blizanci, 6-trojke, 7-abortus, 8-mrtvorođeno) i tok teljenja (1-normalno, 2-otežano, 3-teško i 4-carski rez), pol i masa teleta, kao i eventualne anomalije teleta
 • osoba zadužena za porodilište vrši proveru i kompletira podatke u svesci teljenja, dodeljuje matični broj teleta i popunjava zvaničan registar teljenja ukoliko ovaj dokument postoji

Izgled sveske teljenja:

Datum ulaza Mat. br. grla R.b. telj. Datum steonosti Datum teljenja Rezult telj. Masa teleta Tok telj. Anomalije/Napomene Mat. br. teleta Datum izlaza Primedbe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izlaz krava iz porodilišta:

 • prevod se vrši nedeljno i evidentira u svesku teljenja
 • krave se prevode u avans 7-10 dana posle teljenja
 • sa kravom se prenosi i njena tabla
 • ležište se mora pripremiti za novu porodilju.
 • nalog za izlazak iz porodilišta daje ordinirajući veterinar.

 

Smeštaj teladi nakon odvajajnja od majke

 • nakon što ga je majka olizala i osušila, tele se odvaja od nje
 • telad se smešta u individualne bokseve (treba izbegavati vezivanje za amove)
 • bosevi se moraju prethodno pripremiti, očistiti i dezinfikovati i odmoriti bar dva dana
 • u boksu mora imati dovoljno suve i čiste prostirke, a iznad se mora uključiti IC lampa ukoliko tele nije u potpunosti suvo
 • telad se u boksu drže 5 dana, a potom prevode u objekat za držanje teladi do 1 meseca.

 

Izđubravanje:

 • kod krava vrši se pre početka muže
 • kod teladi posle napajanja.

 

Dodavanje prostirke:

 • kod krava vrši se posle izvršenog izđubravanja
 • kod teladi posle napajanja.

 

Timarenje i čišćenje životinje:

 • vrši se posle izvršene muže i napajanja teladi
 • timarenje se vrši češagijama i čistom slamom.

 

Muža porodilje:

 • vrši se dva puta dnevno, u kante, gde se kontroliše količina namuženog mleka i njegov kvalitet.
 • Vime se uvek izmuze do kraja uz obaveznu masažu, kako bi se izbegla pojava upala vimena

 

Ishrana teladi:

 • napajanje se vrši dva puta dnevno posle izvršene muže
 • telad se mogu napajati cuclom iz flaše ili iz kante sa cuclom u visini očiju
 • oprema se posle napajanja čisti i pere.

 

Tetoviranje teladi (obeležavanje pre obeležavanja)

 • vrši ga osoba zadužena za porodilište
 • vrši se najkasnije 5 dana po rodjenju
 • klešta za tetoviranje se dezinfikuju
 • prekontrolišu se podaci na pločici teleta i iz sveske teljenja
 • u tetovir klešta se ubaci odgovarajuća garnitura brojeva 0000 do 9999
 • na hartiji se proveri otisak klešta
 • unutrašnja strana uha se obriše krpom i alkoholom
 • utisne se broj tetovir kleštima
 • tetovir pasta se utrlja u uho
 • sredstvom za dezinfekciju se dezinfikuje garnitura brojeva
 • ženskim grlima se u levo uho tetovira matični broj
 • muškim grlima se u levo uho tetovira broj iz registra teladi, a u desno broj gazdinstva.

Autor teksta Dipl. inž. poljoprivrede za stočarstvo Dejan M. Reljić

Kontakt telefon: 0628086009

Email: dejanreljic@podrskamps.org.rs