ОБЈАВЉЕН ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИПАРД МЕРУ 7 – РАЗВОЈ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ОБЈАВЉЕН ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИПАРД МЕРУ 7 – РАЗВОЈ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Према Управи за аграрна плаћања, први Јавни позив za Меру 7 објављен је 08.06.2020. године, а рок за подношење захтева је од 01. јула до 01. октобра 2020. године. Корисницима ИПАРД Мере 7 ће бити на располагању 20 милиона евра јавне подршке, односно око 2,3 милијарде динара.

Средства ИПАРД фонда су намењена за РАЗВОЈ ТУРИЗМА с обзиром на то да је утврђено да угоститељско-туристичка делатност у Републици Србији има велики потенцијал.

Подршка кроз Меру 7 намењена је пре свега физичким лицима – носиоцима или члановима регистрованих пољопривредних газдинстава у руралним подручјима, али и предузетницима, микро и малим правним лицима, која су основана, раде или своју инвестицију реализују у руралним подручјима.

Рурално подручје се дефинише као подручје на коме је густина насељености становништва испод вредности од 150 становника/km².

Предмет овог јавног позива обухвата инвестиције и прихватљиве трошкове од изградње, реконструкције и опремања објеката за смештај, преко набавке опреме за рекреацију и уређења игралишта за децу до набавке опреме за производњу енергије из обновљивих извора (о инвестицијама и прихватљивим трошковима, погледати Прилог 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 7 – преузмите документ)

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Први јавни позив за Меру 7.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност.

Корисник ИПАРД подстицаја може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од најмање 5.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Израда Водича за кориснике ИПАРД Мере 7, у електронској и папирној форми, увелико је у току. Овај Водич ће на разумљив начин приказати корисницима кораке које треба да предузму на путу до ИПАРД подстицаја за Меру 7 и омогућити им да се боље припреме за подношење захтева.

Преглед најчешћих питања и одговора за ИПАРД Меру 7 (ИПАРД НА ДЛАНУ, број 4 април – мај, 2020. године):

Да ли корисник мора да има пребивалиште/седиште у руралном подручју да би био прихватљив?

  • Не, корисник не мора да има пребивалиште/седиште у руралном подручју, већ може да има пребивалиште на било ком делу територије региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије или Јужне и Источне Србије. Притом, без обзира на пребивалиште/седиште корисника, место инвестиције мора бити у руралном подручју.

 

Да ли подносилац захтева мора да буде уписан у Регистар пољопривредних газдинстава?

  • Да, корисник у моменту подношења захтева мора да буде уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и то као носилац газдинства.

 

Да ли физичко лице мора на крају реализациј инвестиције да се региструје као правно лице да би му била исплаћена ИПАРД средства?

  • Не, физичко лице које поднесе захтев за одобравање пројекта, до краја остаје физичко лице и нема обавезу да се региструје као правно лице

 

Да ли подносилац захтева да би конкурисао већ мора да се бави туризмом?

  • Не, подносилац захтева не мора, али може, бити лице које се већ бави пружањем услуге смештаја у угоститељском објекту.

 

Да ли може да се добије подршка за изградњу или опремање ресторана као угоститељског објекта?

  • У оквиру ИПАРД Мере 7 у сектору руралног туризма прихватљиви су искључиво изградња и опремање угоститељског објекта за смештај са пратећим објектима.

 

Да ли може да се инвестира само у сеоско туристичко домаћинство или и у друге типове угоститељских објеката за смештај?

  • Уз помоћ ИПАРД Мере 7 могуће је инвестирати у било који тип угоститељског објекта за смештај који се категорише, тако да није обавезно имати сеоско туристичко домаћинство. Такође, треба имати на уму да постоји ограничење у броју лежајева, при чему корисник у свим категорисаним угоститељским објектима на територији Републике Србије може укупно да има највише 30 индивидуалних лежајева.

ИПАРД ПОДРЖАВА МЛАДЕ

Подаци о структури пољопривредних газдинстава према старосној структури носилаца (према Анкете о структури пољопривредних газдинстава, 2018)  указују  на  низак  удео  газдинстава  чији  су  носиоци  млађи  од  35  година (графикон 1), али и изразито високо учешће газдинстава чији су носиоци старији од 65 година (Богданов и Бабовић, 2019). Ово указује на то да пољопривредни сектор Републике Србије карактерише неповољна старосна структура носилаца пољопривредних газдинстава.

Графикон1. Газдинстава према старости носилаца, Република Србија и по регионима, 2018. (%) Извор: РЗС, Анкета 2018.

У циљу задржавања младих на селу, кроз ИПАРД II програм посебна пажња посвећена је младима до 40 година старости, који за остваривање права на ИПАРД подстицаје могу да конкуришу у оквиру Мере 1, Мере 3, а по први пут и Мере 7.

Новоакредитована Мера 7 за развој руралног туризма, младим пољопривредницима ставља на располагање подршку за широк спектар инвестиција. Као и у Мери 1, и у овој мери, млади добијају додатне бодове при рангирању захтева, при чему, ако су регистровани као предузетници, могу да остваре и додатне бодове уколико њихов пројекат укључује запошљавање неког лица. Све ово им омогућава да се боље позиционирају на ранг-листи и лакше остваре право на ИПАРД подршку.

Млади су препознали своје шансе и могућности кроз ИПАРД II програм, што показују и подаци да је до сада чак 43% од укупног броја захтева за одобравање пројекта поднето од стране младих пољопривредника (графикон 2). Највеће интересовање исказано је за инвестиције у набавку новог трактора (Мера 1).

Графикон 2. Учешће младих у укупном броју захтева за одобравање пројекта Извор. ИПАРД на длану

Извори:

  1. Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања („Службени гласник РС“, број 76/2020).
  2. Богданов, Н., Бабовић, М (2019). Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018. Радна снага и рад на пољопривредним газдинствима – стање и тренд, РЗС.
  3. ИПАРД на длану, број 4 – апр – мај, 2020. године.
  4. http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/ (преузето: 09.06.2020).

Аутор текста – Слађана Радовић