ЈАВНИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНЕ КУЛТУРЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНЕ КУЛТУРЕ

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 01. јуна до 15. јуна 2020. године

Министарство пољопривреде је објавило Јавни позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА ПРИМАРНУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ.

Подстицаји овог Јавног позива обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за:

 • примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;
 • примарну производњу воћа и грожђа;
 • примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
 • убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
 • примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;
 • обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа;
 • наводњавање биљних култура.

О прихватљивим инвестицијама, погледати табелу која чини саставни део Правилника (приступити http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/PRIMARNA-BILJNA.pdf).

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 • физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 • предузетник;
 • привредно друштво;
 • земљорадничка задруга;
 • средња школа;
 • научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Општи услови за остваривање права на подстицаје

 • Лице је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од јануара 2020. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
 • вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака је или већа од 65.000 динара;
 • износ појединачног рачуна једнак је или већи од 50.000 динара;
 • за инвестицију за коју подноси захтев, лице не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • лице нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 • Лице нема нереализованих инвестиција за које му је одобрено право на подстицаје на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;
 • лице је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
 • добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;
 • по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Јавним позивом.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

1) Лице у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

 • до 0,5 ha поврћа, воћа или цвећа у заштићеном простору,
 • до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 ha осталог воћа,
 • од 0,2 до 100 ha грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино,
 • до 3 ha поврћа (на отвореном пољу),
 • од 0,1 до 50 ha цвећа (на отвореном пољу),
 • до 50 ha ароматичног и лековитог биља,
 • до 50 ha житарица, индустријског и крмног биља.

2) је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте биљних култура.

Изузетно лице може да оствари право на подстицаје за инвестицију у набавку нових машина и опреме за наводњавање биљних култура ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом житарица, индустријског и крмног биља површине до 100 ха.

Износ подстицаја

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у складу са овим Јавним позивом је 1.500.000 динара.

Аутор текста стручни сарадник Слађана Радовић