ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности (у даљем тексту: подршка програмима), и то:

1) набавку нове опреме и уређаја за сушење воћа и поврћа, као и њихових производа

2) набавку нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа

3) набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа

4) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

5) набавку нове опреме и уређајa за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа и поврћа, као и њихових производа

6) опрема за дезинфекцију радника

7) лабораторијска опрема (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1.предузетник

2.привредно друштво

3.земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Право на подстицаје се остварује ако:

1 .је инвестиција која је предмет захтева у потпуности реализована у периоду од 1. јануара текуће календарске године у којој се подноси захтев, а најкасније до 30. септембра.

    1. инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје реализује у објекту који користи на основу права својине или на основу права закупа, односно уступања на коришћење без накнаде, у периоду од најмање пет година почев од календарске године за коју подноси захтев остваривање права на подстицаје
    2. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја субвенија и кредита

4 .је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода

5.за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима

6.добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица

7.је вредност инвестиција у опрему у објектима за прераду млека и меса и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 400.000 динара

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Инвестиције за које се одобравају подстицаји

Редни број Врсте инвестиција Прихватљиве инвестиције
1.) Опрема и уређаји за сушење воћа и поврћа, као и њихових производа -Сушаре
-Опрема и уређаји за сушење у вакуму
- опрема и уређаји за микроталасно сушење
- опрема и уређаји за осмотско сушење
- опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација)
- лиофилизатор
- друга слична опрема намењена за ову врсту инвестиције
2.) Опрема и уређаји за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа -континуални тунел за замрзавање
- уређај за замрзавање у блоковима
- класичан тунел
- тунел за расхлађивање
-друга слична опрема намењена за ову врсту инвестиције
3.) Опрема и уређаји за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа -бланшери разни
- пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски..)
- стерилизатори
- пастер када
- друга слична опрема
4.) Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију објекта, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије за запослене -танкови са пратећом опремом
- пумпе и цевоводи
- уређаји за аутоматско дозирање концетрованих средстава за прање
- линијски кондуктомери
- пеномати
- уређаји за прање и стерилизацију алата и прибора
- уређаји за припрему вруће воде
- црева са носачима и пиштољем за воду
- уређаји за прање подова
- уређаји за дезинфекцију ваздуха у производним просторијама
5.) Опрема и уређаји за пријем, прераду пуњење и пакованје воћа и поврћа, као и њихових производа -ваге
-трансопретери
- линија за чишћење и прање
- вибротресачи
- сто за пребирање
- инспекциона трака
- калибратори
- механички филтери
- разне пумпе
- одвајачи ваздуха
- суви и ваздушни пречистач
- опрема и уређаји за вађење семене ложе, одвајање, сечење,љуштење, млевење и пасирање воћа, поврћа и њихових производа
- опрема за одвајање коштица
- уређаји за концентрисање
- уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом
- уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом
- уређаји за паковање
- машине за паковање збирног паковања и машине за палетизирање
- разни уређаји за прање амбалаже
- опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа
- X-гаy детектори
- уређаји за затварање амбалаже
- уређаји за етикетирање
- уређаји за припрему технолошке и техничке воде
- пресе за цеђење уља
6.) Опрема за дезинфекцију радника -аутоматске дезобаријере за прање и дезинфекцију руку и обуће
- лавабои на ножни погон
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и дезинфекцију
- зидни сушачи руку
- зидни држачи убруса
- гардеробни ормани са клупама
7.) Лабараторијска опрема (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона -криоскопи
- сушнице
- аутоклави
- стерилизатори посуђа и прибора
- мешалице
- уређаји за припрему узорака
- лабараторијски фрижедери и замрзимачи
- пX метри
- кондуктомери
- ламинарне коморе
- УВ лампе
- стерилизатори ваздуха
- микроскопи
- пламеници
- машине за прање лабараторијског посуђа
- термометри
- рефрактометар, ручни или стони, дигитални или аналогни
- фотометри
- титратори
- калибрацијски и остали стандардни раствори
- сетови за колометријска испитивања
- мерачи температуре и влаге
- ваге
- пећи за жарење
- дестилатори за воду
- спектрофотометри
- грејна тела

Аутор текста стручни сарадник Снежана Марјановић