РАЗВОЈ И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА РУРАЛНИХ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УЗ ПОМОЋ ИПАРД СРЕДСТВИМА – МЕРА 7

РАЗВОЈ И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА РУРАЛНИХ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УЗ ПОМОЋ ИПАРД СРЕДСТВИМА – МЕРА 7

Европска комисија је званично одобрила акридитацију ИПАРД мере 7 у Републици Србији – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања.  Према Управи за аграрна плаћања, први Јавни позив за ову меру био је предвиђен 16.03.2020 – 15.06.2020.,  опредељеним средствима од 1.097.277.145 динара.

Међутим, због настале вандредне ситуације изазваном пандемијом корона вируса, Правилник још није доступан на званичној интернет страници, те и Јавни позив за ову меру није објављен. С обзиром на то да је укинута вандредна ситуација и да све почиње постепено да се стабилизује, очекује се  благовремена објава Правилника као и Јавни позив за пријаву исте.

У међувремену док чекамо Правилник и Јавни позив, хајдемо да се упознамо са општим правилима ове Мере.

Сврха Мере 7 – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања је подстицање развоја руралне економије кроз покретање привредне делатности, стварање могућности за отварање нових радних места у руралним подручјима путем  диверзификације активности домаћинстава у непољопривредне делатности,  као могућност стварања додатног извора прихода пољопривредним газдинствима и домаћинствима.

Средства ИПАРД фонда су намењена за РАЗВОЈ ТУРИЗМА као и диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања у руралним подручјима.

Приоритет се даје:

Инвестиционој подршци за развој туристичких објеката и услуга за пољопривредне произвођаче и друге привредне субјекте у руралним подручјима, а стога и проширење економских активности у земљи у области руралног туризма;

Подршка развоју туристичких и рекреативних активности, нарочито за породични и дечји туризам.

ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИЦИ МЕРЕ могу бити:

Физичка лица регистрована као пољопривредни произвођачи у руралним подручјима или чланови пољопривредног газдинства која диверзификују своје активности, било да су пољопривредне или непољопривредне;

Приватна правна лица која су основана или која раде у руралним подручјима у опсегу микро и малих предузећа, како је дефинисано у Закону о рачуноводству (``Сл. гласник РС``, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 - др. закон).

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ

На крају реализације, инвестиција мора бити у складу са релевантним националним стандардима и захтевима како је дефинисано у ИПАРД програму за Републику Србију за период 2014-2020. године (Прилог 3 – минимални национални стандарди) као и додатним допунама и изменама ИПАРД птограма;

Корисник мора бити регистрован у складу са одредбама Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19) и Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19), на крају реализације инвестиције, а пре коначне исплате;

За инвестиције преко 50.000 евра неопходан је комплетан бизнис план у складу са формом ИПАРД Агенције, док је за инвестиције испод 50.000 евра потребна поједностављена верзија бизнис плана;

Подносилац захтева доставља потписану изјаву да није поднео захтев за исту инвестицију из других јавних извора финансирања;

Подносилац захтева треба да докаже да нема дуговања према држави (измирен порез и социјална давања);

Инвестиције за које су одобрена средства морају се користити за ту намену најмање 5 година након коначне исплате од стране ИПАРД агенције.

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ

 

Максималан капацитет у броју лежајева, у свим регистрованим објектима за смештај, ограничен је до 30 индивидуалних лежајева по кориснику

ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Изградња и унапређење непокретне имовине;

Куповина нове опреме и намештаја, укључујући и специјалну опрему и намештај за особе са инвалидитетом и децу;

Куповина нових машина, механизације и опреме за одржавање туристичког места и пејзажа, за туристичке и гастрономске сврхе, укључујући и ИТ хардвер и софтвер до њихове тржишне вредности;

Инвестиције у спољашње и унутрашње просторе као што су игралишта и одговарајућа опрема;

Општи трошкови, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде, студије изводљивости, стицање патентних права и лиценци до 12% од вредности укупних прихватљивих трошкова, од којих су трошкови бизнис планова прихватљиви до 5%, али не више од 2.000 евра;

Инвестиција у обновљиве изворе енергије (изградња инсталација и опремање) мора бити део пројекта за туризам (Службени гласник РС, број 20/2019).

ПРИХВАТЉИВЕ АКТИВНОСТИ

 

Инвестиција у изградњу и/или реконструкцију и/или опремање објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, као што су собе, ресторани и други објекти, укључујући и објекте за 4 складиштење, продају, рекреацију, држање животиња, играње, туристичке кампове, побољшање спољашњих простора (за јахање, риболов на површинским водама, бициклизам, тематске руте, стазе за јахање) и друге објекте/механизацију, машине и опрему у сврху туризма/угоститељства и слично.

Врста критеријума селекције Одговор Бодови
Подносилац није старији од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта да/не 20
Подносилац је жена или предузеће које у својој структури запослених има најмање 30% жена да/не 20
Подносилац се налази у планинском региону дефинисаном у Прилогу 4 да/не 20
Диплома високе школе струковних студија у области угоститељства/туризма; диплома средње школе у области угоститељства/туризма; универзитетска диплома да/не 20
Пројекат подразумева отварање нових радних места на основу бизнис плана да/не 20

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ И СТОПА УЧЕШЋЕ ЕУ

 

Интензитет помоћи (удео јавне подршке у прихватљивим трошковима инвестиције) износи до 65%.

минимални износ 5.000 евра;

максимални износ 300.000 евра.

Корисник може поднети до три пројекта и да прими укупну подршку у износу од максимално 400.000 евра јавне подршке из ИПАРД II програма.

Аутор текста – Слађана Радовић