Aktuelna zaštita voća i najznačajnijih ratarskih kultura

Aktuelna zaštita voća i najznačajnijih ratarskih kultura

Usled padavina, koje su se u zavisnosti od lokaliteta, kretale od 20-40l/m², strna žita su naglo popravila svoj izgled i vrlo brzo, uz pomoć veštačkog đubriva, došle u fazu formiranja klasa. Nakon ove faze, dakle izlaska klasa iz lisnog rukavca, počinje cvetanje pšenice. Trenutak kada na klasu imamo 15-20% prašnika (slika1), je pravi za zaštitu pšenice od prouz. fuzarioze klasa (Fusarium spp)(slika 2) patogena koji u povoljnim uslovima (kiša, pojava rose) može prouzrokovati >50% gubitka. Toplo vreme je dovelo do pojave lisnih vaši (sl.3)te je preporuka da u ovaj tretman , pored fungicida dodamo i neki od insekticida, uz folijarno đubrivo koje će pozitivno uticati na fiz. procese u usevima žitarica. Preporuka po hektaru površine: Excorta Plus 0.5l/ha ili Olimp 0.7l/ha  + Vantex 50-60ml/ha + Fitofert Speed G 2-3l/ha

Kukuruzi se u zavisnosti od lokaliteta kao i vremena setve, nalaze u fazi formiranja od 3-7 listova (sl4). Za suzbijanje uskolisnih (divlji sirak, muhar, I dr.) i širokolisnih korova (štir,pepeljuga,palamida,ambrozija i dr.) do faze 8 razvijenih listova kukuruza, preporuka po hektaru površine: Siran 40 SC 1l/ha + Rimex 30g/ha + Mezatron 100 OD 1l/ha + Fitofert Speed 2-3l/ha.

S obzirom da najveci broj voćnih vrsta ulazi u fazu intenzivnog porasta ploda, nepohodne su mere zaštite istog. Padavine su značajno pogodovale lakšem nastanku i širenju infekcije, kod jabučastog voća – čađave pegavosti i krastavosti plodova,kod kostičavog – pegavost lista i truleži plodova, a toplo vreme dovelo je do značajnije pojave štetnih insekata, na prvom mestu lisnih vaši i tripsa, dok se na osnovu rezultata  iz feromonskih klopki, može zaključiti da je krenuo let smotavca jabuke (Cydia pomonella)  (sl.5)kao i najznačajnije štetocine kruške, kruškine buve (Psylla pyri).

Preporuka po kulturama je sledeća:

JABUKA:  Indar  0.7-0.9l/ha + Systhane 0.2l/ha + Delegate 0.4kg/ha + Fitofert Cal Amino 3l/ha

KRUSKA:  Hillan 1l/ha + Movento 100 SC 1.5l/ha + Akaristop 1l/ha + Fitofert Cal Amino 3l/ha

VIŠNJA/TREŠNJA: Syllit 2l/ha + Coragen 0.2l/ha + Fitofert Magni-Cal B 3l/ha

SLJIVA: Funomil 0.7kg/ha + Grom 0.6l/ha + Calcium organo 3kg/ha

BRESKVA/NEKTARINA: Capi 3l/ha + Luna Experience 0.75l/ha + Afinex 0.3kg/ha + Bioflex L 2l/ha

Stručna služba kompanije Agromarket sa ponosom predstavlja novi insekticid za suzbijanje lisnih vaši, preparat Closer 120 SC (Isoclast Active). Primenjuje se u dozi od 0.2l/ha, sa karencom od 7 dana u jabučastom voću i 1 dan u povrtarstvu. Zbog svojih eko-toksikoloških karakteristika kao i novog mehanizma delovanja, ovaj preparat predstavlja budućnost u zaštiti bilja. Pogledajte na ovom linku.

Stručni saradnik Stefan Marjanović