Ц.) ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ

Право на коришћење подстицаја у сточарству има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, под условом да је:

1. уписано у Регистар;

 

2. пријавило врсту и број животиња;

 

3. извршило обележавање и регистрацију грла, односно кошница пчела у Централној бази, осим за живину и рибе;

 

4. власник грла, односно кошница пчела које је пријавио у Централној бази или је власник грла, односно кошница пчела члан његовог пољопривредног газдинства;

 

5. пријавило површине под рибњацима уколико остварује подстицаје за производњу.

 

Лице поред наведених услова мора да испуни услов да су та грла пријављена на његовом пољопривредном газдинству под контролом правних лица овлашћених за послове селекције – одгајивачке организације.