ПОДСТИЦАЈИ И СУБВЕНЦИЈЕ

Постоји неколико врста подстицаја у пољопривреди, а то су:

 

1) ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

 

2) ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 

3) ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ

 

4) КРЕДИТНА ПОДРШКА

 

Поступак за остваривање права на подстицаје

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву корисника подстицаја који се подноси Управи за аграрна плаћања.

 

 

Исплата Подстицаја се исплаћује на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке. Подносиоци непотпуних захтева позваће се да допуне документацију и биће исплаћени по допуни истих, ако у тренутку допуне захтева буде расположивих средстава

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

Директна плаћања обухватају:

 

1. Премије су новчани износи који се исплаћују пољопривредним произвођачима за испоручене пољопривредне производе, исплаћује се квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко испоручено у претходном кварталу;

 

2. Подстицаји за производњу су новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте (за квалитетна приплодна грла, за тов јунади, јагњади, јаради и тов свиња, краве дојиље, кошнице пчела и конзумну рибу);

 

3. Регреси су новчани износи који се у одређеном проценту или апсолутном износу исплаћују за купљену количину инпута за пољопривредну производњу (гориво, ђубриво, семе и други репродуктивни материјал) и трошкове складиштења у јавним складиштима.

 

у та директна спадају:

МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Подстицаји за мере руралног развоја спроводе се као накнада дела трошкова у одређеном проценту од вредности поједине врсте мере. Утврђују се у минималном износу од 30% од укупне вредности поједине врсте мере, односно 45% за подручја са отеженим условима рада у пољопривреди.

Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима који се односе на :

 

А. Унапређење конкуретности

 

Б. Очување и унапређење животне средине и природних ресурса

 

В. Диверзификација дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима

 

Г. Припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја

 

Д. Унапређење система креирања и преноса знања.

 

 

А – Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности обухватају подстицаје за:

 

1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства;

2) успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

3) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства;

4) управљање ризицима.

 

А1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства:

 

А1а) –Вишегодишњи засади воћа, винове лозе и хмеља – Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља (“Сл. гласник РС”, бр. 37/2017, 44/18-други закон и 3/19).

 

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:

 

1-подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном

2- на припрему земљишта за подизање производних засада.

 

Подстицаји за подизање производних засада могу бити за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља, набавку наслона за производне засаде, припрему земљишта, за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама; анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу, односно испитивање механичког састава земљишта. – 50-65% прихватљивих трошкова инвестиције може да се добије подстицаја.

 

Прихватљиви трошкови односе се на набавку стандардних и стандардних СА садница или сертификованих садница воћака, винове лозе и хмеља. Ради подстицања подизања производних засада са српским домаћим и одомаћеним сортама, прихватљиви трошкови увећавају се за воћне засаде са домаћим сортама, засаде винове лозе са одомаћеним сортама као и са признатим домаћим сортама и клоновима винове лозе и двогодишње саднице дрвенастих воћних врста са формираним гранчицама. Подстицаји за припрему земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада, и то кроз накнаду прихватљивих трошкова за нивелисање земљишта, изградњу тераса на нагнутим теренима, за риголовања (дубока обрада), односно подривање земљишта са минималном дубином обраде земљишта од 0,6 м (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 м за производне засаде јагодастих врста воћака, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, копање јамића за садњу, као и за саму садњу. Подстицаји за анализу земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада кроз накнаду прихватљивих трошкова хемијске анализе са препоруком ђубрења земљишта за садњу, односно испитивање механичког састава земљишта од стране акредитованих субјеката за обављање послова лабораторијских анализа земљишта, и одобравају се као накнада дела трошкова за извршену анализу земљишта у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност. Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, зависно од места инвестиције, односно подручја где је засад подигнут.

 

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 5.000.000 динара.

 

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

 

 1. за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 3.500.000 динара;
 2. за набавку наслона, односно коља – – 1.000.000  динара;
 3. за припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровница са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама, односно за супстрат за класичне засаде боровница на банковима – 400.000 динара;
 4. за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта –100.000 динара.

 

Подстицаји се увећавају за 100.000 дин по хектару подигнутог производног засада ако се односе на:

 

  • 1 )производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама воћака, односно сортама винове лозе
  • 2 )производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 м, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама.

Право на подстицаје за подизање производних засада остварује се тако што правно лице, предузетник и физичко лице подноси захтев Управи за аграрна плаћања до 1. маја до 31. августа текуће календарске године, а за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године до 30. септембра текуће календарске године. Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 3.000.000 динара. Исплаћују се у максималном износу од 50% од вредности поједине врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 65% од вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

 

А1б) –Подршка за унапређење примарне пољопривредне производње односи се на:

1) набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње

2) набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске производње

3) набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње

4) набавку квалитетних приплодних грла

5) изградњу и опремање објеката

 

 

Право на подстицај се остварује уколико је подносилац захтева у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје. Исплаћују се у максималном износу од 50% од вредности поједине врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 65% од вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

 

А2) Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства:

 

а) Унапређење квалитета вина, ракије и пољопривредно-прехрамбених производа – Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije (“Sl. glasnik RS”, br. 48/13 i 33/16 18/18 i 44/18 – dr. zakon)

 

б) Контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и евиденционе маркице за вино – Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива И јаких алкохолних пића (“Сл. гласник РС”, бр: 78/18 и 80/18-исправка)

 

ц) Набавка опреме у сектору меса, млека, воћа, поврћа и грожђа –  Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива И јаких алкохолних пића (“Сл. гласник РС”, бр: 78/18 и 80/18- исправка)

 

КРЕДИТНА ПОДРШКА

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку („Службени гласник РС”, бр. 48/17, 88/17 и 84/18)

 

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

 

  1) Развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња

2) Развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства

3) Инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему

4) Набавку хране за животиње

5) Инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи

 

Право на кредитну подршку остварују: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице и то:

 

1) Земљорадничка задруга са најмање 5 чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови различитих регистрованих пољопривредних газдинстава;

2) Ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Право на кредитну подршку остварује се и под следећим посебним условима:

 • Да је рок отплате кредита највише 3 године за кредите одобрене за развој сточарства који обухватаа набавку животиња и премују осигурања животиња и набавку хране за животиње
 • Да је рок отплате кредита највише од 3 до 5 година за кредите одобрене за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној производњи
 • Да се кредит одобрава и исплаћује у динарима
 • Да за кредите одобрене за развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња и набавку хране за животиње, каматна стопа на годишњем нивоу није већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за 3%, осим за кредите са роком отплате до 1 године код којих каматна стопа на годишњем нивоу није већа од реферетне стопе Народне банке Србије увећане за 4%
 • Да за кредите одобрене за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљлној пољопривредној производњи, каматна стопа на годишњем нивоу није већа од реферетне каматне стопе Народне банке Србије увећане за 3,5%.

 

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

 

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

 

Право на кредитну подршку остварује се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке банци која је са министарством надлежним за послове пољопривреде има закључила уговор до 1. новембра текуће године.

ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ

Законом су предвиђени следећи посебни подстицаји, са тим да су Уредбом за 2019. годину била предвиђена само последње три врста подстицаја:

 

А. Подстицаји за маркетинг – информационе системе у пољопривреди  су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података о кретањима цена одабраних пољопривредних производа.

 

Б. Подстицаје за успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију дефинисаних рачуноводствених података са одабраних пољопривредних газдинстава.

 

Право на коришћење подстицаја под А. и Б.  Имају предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и научноистраживачка организација и акредитован факултет.

 

В. Подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству  донета је Уредба о утврђивању дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у Републици Србији за период 2015-2019. године („СЛ.гласник РС“, бр. 76/15). Међутим, није донет Правилник којима би се предвидела додела подстицаја.

 

Право на подстицаје под В. има одгајивачка организација и организација са посебним овлашћењима која обавља послове у сточарству.

 

Г. Подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју  су плаћања која се одобравају за организовање, односно учешће на научно-стручним скуповима, семинарима, радионицама, предавањима, привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама из области пољопривреде и руралног развоја. Правилик о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник Рс“, бр. 72/17).

 

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице, правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења, јединице локалне самоуправе, образовна установа, научноистраживачка установа.

 

Подстицаји обухватају:

1) Подстицај за организовање научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије, максимално 300.000 динара. Намењени су за надокнаду трошкова закупа просторије са основном техничком опремом за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања, ангажовања предавача са одговарајућим референцама везаним за тему за коју држи предавање, израде и штампања промотивног и едукативног материјала на тему која је била предмет научно-стручног скупа, семинара, радионице, трибине или предавања, оглашавања у штампаним и електронским медијама.

2) Подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије, максимално до 400.000  динара.

3) Подстицај за учешће, односно излагање пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја у иностранство, максимално до 500.000 динара.

4) Подстицај за учешће, односно излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја Републке Србије, максимално до 50.000  динара.

 

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 100% од вреднности реализованих трошкова. Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања.

 

Д. Подстицаје за производњу садног материјала и серфификацију и клонску селекцију плаћања за подизање матичних засада воћака, винове лозе и других биљних врста, производњу садног материјала, као и за набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и друго у циљу производње и сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и других биљних сорти. Правилник о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља („Сл. гласник РС“, бр. 58/17 и 25/18).

 

1) Подстицаји за подизање матичних засада у износу до 3.000.000 динара по кориснику

2) Подстицаји за прозведене саднице воћака, винове лозе и хмеља у износу до 700.000 динара по кориснику

3) Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију у износу до 10.000.000 динара по кориснику.

 

Подстицаји се остварују на основу захтева који се за сваку календарску годину подноси Управи за аграрна плаћања од 1. до 15. октобра календарске године.