НОВА ПРАВИЛА ЗА ПЧЕЛАРЕ!

Према Одлуци о допунама Одлуке о држању домаћих животиња гајење пчела у тзв. “стационираном пчелињаку” може се организовати само под условом да је постављен на удаљености која мора бити најмање 500 метара од произвођачких и прерађивачких погона који прерађују пољопривредне производе, односно 100 метара од осталих погона.

 

Такође, захтева се удаљеност од најмање 100 метара од аутопута и железничке пруге, а лета при смештају пчелињака не смеју бити окренута према аутопуту и железничкој прузи.

 

Раздаљина од 20 метара захтева се од објеката за боравак људи или гајење животиња; 100 метара од предшколске или школске установе, игралишта и других спортских терена за децу и одрасле; 15 метара од категорисаног пута, односно најмање пет метара ако између пчелињака и категорисаног пута постоји препрека висине 2,20 метара (зид, објекат, густо засађена стабла, жива ограда…); 500 метара од суседног пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200 метара од суседног пчелињака који има до 20 кошница, а који се налазе ван насељеног места;

 

Према новим прописима захтева се удаљеност од најмање 300 метара, као и бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу излета пчела, на паши ратарских, воћарских, индустријских медоносних култура, који се налазе ван насељеног места; 50 метара од првог суседног пчелињака који се налази у насељеном месту.

 

Захтева се новим прописима да лета (отвори) свих кошница, нуклеуса и оплодњака не буду директно окренута према вратима и прозорима стамбених и пословних зграда, предшколских и школских установа, интерната, стаја за стоку и категорисаним путевима, те међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од пет метара од међе.

 

Изузетно за неке од случајева удаљености од суседног пчелињака удаљеност може бити и мања ако се пчелари суседних пчелињака или власници објеката за боравак људи или гајење животиња о томе писмено сагласе, што је прецизирано одлуком.

 

Стационирани пчелињак се може поставити у заштићеном подручју “под условима које одреди управљач заштићеног подручја, у складу са законом којим се уређује заштита природе”.

 

Гајење пчела може се организовати само у пчелињаку, који може да се налази на отвореном простору, на превозном средству и у објекту изграђеном од чврстог материјала – било да је реч о стационираном или селећем пчелињаку.